frequently asked questions

Have questions? We have answers!
Please read our frequently asked questions before contacting us.

English (scroll naar beneden voor Nederlands)

Nothing is mandatory! However, since our quizzes are very popular, making a reservation is, to put it mildly, very wise. It’s the only way to ensure you have a spot.

Booking a spot for your team can be accomplished by filling out the form on this page for the pub quiz of your choice. Select the playing date, enter your team name, a working email address (check for typos), and your phone number. Important! When placing your booking, you enter into a payment obligation; your booking is final.

In the case of a no-show and/or late cancellation, you will receive an invoice for the entrance fee (please read the terms and conditions carefully!).

Yes, you can. Just indicate on the form how many teams you want to reserve, and when you click through, fill in the different team names.

Yes, the maximum number of people for a standard pub quiz booking is 5. If you want to participate with 6 people, then add an extra person to your booking. If you come with fewer than 5 people, then the table price of your booking applies.

Are you unable to attend? Have some team members indicated they can’t make it? Then you can cancel (see terms and conditions). If you cancel your reservation too late, or simply don’t show up (which is quite rude), the full amount of the reservation will still be invoiced! Any additional costs will be charged to the person who made the reservation.

That’s only possible if you have received prior approval from us. Send a WhatsApp message to 06-14870161, and we’ll let you know if there’s room for extra players.

Low tables are reserved for teams of 6 and are assigned based on the order of reservation arrival. You can specifically request a low table if you are with fewer than 6 people (mention this in the comments box).

Please note! When reserving a low table, the price for 6 people is always charged, even if you want to sit there alone!

Yes, you can do so free of charge up to 24 hours before the quiz starts. If you cancel less than 24 hours in advance, we will charge the cost of the reservation, unless we have other quiz teams on the waiting list to take over your table.

Cancellations can only be made by clicking the cancellation link in the booking confirmation email you received. We do not accept cancellations via phone or WhatsApp!

Yes, that is certainly possible. Please contact us for a quote. This is the only way we can ensure you all sit together instead of spread out across the venue. This is also the only way to receive an invoice/receipt for your participation and to pay the participation fee via bank transfer.

Our pub quizzes are often fully booked several days in advance. If you’re late to reserve, we have a last resort you can cling to: the waiting list. If a team unexpectedly cancels, their spot goes to a team on the waiting list with the same number of players specified.

Only put your team on the waiting list if you’re 100% sure you will participate. You can add your team to the waiting list by clicking the waiting list button!

Availability of a spot depends on whether we receive a cancellation. There’s no point in bombarding us with WhatsApp messages asking when a spot will become available. We only know when someone else cancels! Our motto for the waiting list is: “Don’t call us, we’ll call you!”

Not really. If you unexpectedly have a seventh person who wants to participate, contact us via WhatsApp at 06-14870161, and we’ll see if there’s space. Be aware that 1 point per quiz round will be deducted if your team consists of more than 6 people!

Absolutely, please contact the cafe in question for this. We only deal with quiz reservations!

The organization of Mr. Bright’s Quiz Night has no influence on the allocation of tables during the pub quiz night. This responsibility rests with the respective locations or cafés. Switching tables without explicit approval from the bar staff can result in receiving the bills for both tables in certain establishments.

We strive to provide our high bar tables with an adequate number of bar stools at all times. However, during particularly busy times, it may happen that your high table is short one or two stools. This is due to a higher presence of guests than available stools, which is directly related to team staffing. We strongly ask you not to move the stools and chairs, so that the distribution of seats remains fair for everyone.

Standing Space In the event of overcrowding at an event, we may offer you a spot at the bar. Also in this situation, we do our best to provide enough stools. If this is not feasible, standing spaces at the bar will be created.

Nederlands

Niets moet! Maar aangezien onze quizzen zeer druk bezocht worden, is reserveren, op z’n zachtst gezegd, héél verstandig. Alleen op die manier ben je verzekerd van een plek.

Een plek voor je team boeken kan door het invullen van het formulier op deze pagina voor de pubquiz van jouw keuze. Kies de speeldatum, vul je teamnaam in, een werkend e-mailadres (controleer op tikfouten), en je telefoonnummer.
Belangrijk! Bij het plaatsen van je boeking ga je een betalingsverplichting aan, je boeking is definitief!

Bij niet komen opdagen en/of te laat annuleren ontvang je van ons een factuur voor het entreebedrag (lees de algemene voorwaarden goed door!).

Ja hoor, geef op het formulier aan voor hoeveel teams je wilt reserveren en vul als je doorgeklikt hebt de verschillende teamnamen in. 

Ja hoor. Het maximum aantal personen voor een standaard pubquiz boeking is 5 personen. Wil je met 6 mensen deelnemen dan voeg je bij je boeking een extra persoon toe. Kom je met minder dan 5 personen dan geldt gewoon de tafelprijs van je boeking.

Ben je verhinderd? Hebben een aantal teamleden aangegeven dat ze niet kunnen? Dan kun je annuleren (zie algemene voorwaarden).
Annuleer je je reservering te laat, óf kom je gewoon niet opdagen (wat redelijk onbeschoft is), dan wordt het gehele bedrag van de reservering alsnog per factuur in rekening gebracht! Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de persoon die de reservering heeft geplaatst.

Dat kan alleen als je vooraf van ons een akkoord hebt ontvangen. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06-14870161, dan laten wij je weten of er plek voor extra spelers is.

Lage tafels zijn voorbehouden aan teams bestaande uit 6 personen en worden op basis van de binnenkomst van de reservering ingedeeld. Uiteraard kun je specifiek om een lage tafel vragen als je met minder dan 6 personen bent (vul dit in in het opmerkingenvakje).


Let op! Bij reservering van een lage tafel wordt ALTIJD de prijs voor 6 personen in rekening gebracht, ook als je er in je uppie aan wilt zitten!

Ja! Dat kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de quiz. Annuleer je korter dan 24 uur van tevoren, dan brengen wij in principe de kosten van de reservering in rekening, tenzij wij andere quizteams op de wachtlijst hebben staan om je tafel over te nemen. Annuleren kan alleen d.m.v. het klikken op de annulering link in de bevestiging mail die je ontvangen hebt. Via telefoon/WhatsApp accepteren wij geen annuleringen!

Ja, dat is uiteraard mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op voor een offerte. Alleen op die manier kunnen wij zorgen dat jullie allemaal bij elkaar komen te zitten in plaats van verspreid over de hele zaak. Dit is tevens de enige manier om een factuur/bon van je deelname te ontvangen en de betaling voor het deelnamegeld via de bank te voldoen.

Vaak zijn onze pubquizzen al een aantal dagen van tevoren volledig volgeboekt. Ben je te laat met reserveren, dan hebben we een laatste strohalm waar je je aan vast kunt grijpen: de wachtlijst.

Mocht een team onverhoopt annuleren, dan gaat deze plek naar een team op de wachtlijst dat eenzelfde aantal spelers heeft opgegeven.


Zet je team alleen op de wachtlijst als je er 100% zeker van bent dat je gaat deelnemen. Je team op de wachtlijst zetten kan door op de wachtlijstknop te klikken!

Het vrijkomen van een plek is afhankelijk van of wij een annulering ontvangen. Het heeft geen zin om ons te bestoken met WhatsApp-berichten of en wanneer er een plek vrijkomt. Dat weten wij namelijk pas als iemand anders annuleert! Wij hanteren bij de wachtlijst het motto: “Don’t call us, we’ll call you!”

Eigenlijk niet. Mocht je onverhoopt een keer een zevende persoon hebben die deel wil nemen, neem dan contact met ons op via WhatsApp 06-14870161, dan kijken wij of er ruimte is. Houd er rekening mee dat er 1 punt per quizronde in mindering wordt gebracht als je team uit meer dan 6 personen bestaat!

Absoluut, neem hiervoor contact op met het café in kwestie. Wij gaan alleen over de quizreserveringen!

De organisatie van Mr. Bright’s Quiz Night heeft geen invloed op de toewijzing van tafels tijdens de pubquiz avond. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de desbetreffende locaties of cafés. Het zonder expliciete goedkeuring van het barpersoneel van tafel wisselen, kan in bepaalde gelegenheden resulteren in het ontvangen van de rekeningen voor beide tafels.

We streven ernaar onze hoge statafels te allen tijde van een adequate hoeveelheid barkrukken te voorzien. Echter, tijdens bijzonder drukke momenten, kan het gebeuren dat je statafel één of twee krukken tekortkomt. Dit is een gevolg van een hogere aanwezigheid van gasten dan beschikbare krukken, wat direct samenhangt met de teambezetting. We vragen je met klem om de krukken en stoelen niet te verplaatsen, zodat de verdeling van zitplaatsen voor iedereen eerlijk blijft.

Staanruimte In het geval van overbezetting bij een evenement, is het mogelijk dat we je plek aan de bar aanbieden. Ook in deze situatie doen we ons best om voldoende krukken beschikbaar te stellen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zullen er staanplaatsen bij de bar worden gecreëerd.