B2B arrangement pub quiz

Regelmatig krijgen wij verzoeken van bedrijven en instellingen om in groepsverband deel te kunnen nemen aan de reguliere pubquizzen. In principe zijn de reguliere pubquizzen daar niet voor bedoeld. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat wij reguliere spelers niet en masse willen teleurstellen door veel tafels af te blokken en anderzijds dat de wensen die organisaties hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn: teams/tafels bij elkaar plaatsen, aparte rangschikking, betalen op factuurbasis etc. De enige mogelijkheid om tijdens de reguliere pubquizzen een bedrijfsboeking te plaatsen is door gebruik te maken van een B2B boeking.

Hieronder treft u aan wat er is inbegrepen bij een B2B reservering. Mocht u hiervan gebruik willen maken óf nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar info@pubquiztickets,nl óf bel ons op 06-14870161.

Voor vragen over eten, drinken en speciale deals met betrekking hiertoe dient u contact op te nemen met de betreffende horecazaken.

Ontvangt u liever voor een pubquiz waar alleen uw bedrijf aan kan deelnemen, vraag dan een offerte aan via dit formulier!

Tip! Lees goed de FAQ door naast de tabel om teleurstellingen te voorkomen!

We regularly receive requests from companies and institutions to participate in regular pub quizzes as a group. In principle, regular pub quizzes are not intended for this purpose. This is partly due to the fact that we do not want to disappoint regular players en masse by blocking off many tables and partly because of the wishes that organizations have. Some examples of these are: placing teams/tables together, separate rankings, paying on an invoice basis, etc. The only possibility to place a corporate booking during regular pub quizzes is by using a B2B booking.

Below you will find what is included in a B2B reservation. If you wish to use this or have any questions, please send an email to info@pubquiztickets,nl or call us at 06-14870161.

For questions about food, drinks, and special deals related to them, you should contact the relevant hospitality venues.

If you would prefer a pub quiz where only your company can participate, please request a quote via this form!

Tip! Be sure to read the FAQ next to the table carefully to avoid disappointments!

B2B arrangement

Regular pub quiz nights
12
50
per person
  • Entry to pub quiz
  • Best seats of the house
  • Guaranteed seats
  • Grouped tables for your party
  • Separate ranking of your teams
  • Prize for your winning team (valued at €80)
  • Payment by invoice
  • For groups of 18 persons or higher

Geen probleem, dat is mogelijk. De inhoud van het arrangement is dan op de quizprijs na het zelfde.

Ja, bij een reguliere reservering is dat mogelijk zo lang er tafels voor 4 of 5 personen beschikbaar zijn. Wil je van het B2B arrangement gebruik maken dan zijn tafels altijd voor 6 personen. Wil je toch met 4 personen aan een tafel zitten dan wordt de prijs voor 6 in rekening gebracht.  Bijvoorbeeld: 24 personen aan 4 tafels van 6 = 24 x 12,50. Dezelfde groep maar dan met 4 personen per team zittend aan 6 tafels kost 36 x 12,50.

Bij B2B reserveringen wordt altijd ten minste het aantal opgegeven personen in rekening gebracht.

Dat is alleen mogelijk zolang er plaats is (tenzij je je teams van 4 personen wilt aanvullen natuurlijk). Neem altijd contact met ons op als er meer mensen mee komen, dan zorgen wij er voor dat er voldoende stoelen staan!

Voor pubquiz reserveringen kunt u een e-mail sturen naar info@pubquiztickets.nl Vermeld hierbij duidelijk de namen van de quiz teams, het aantal personen per team en natuurlijk de datum én de locatie waarop u wenst deel te nemen.

No problem, that is possible. The content of the package will then be the same except for the quiz prize.

Yes, with a regular reservation this is possible as long as tables for 4 or 5 people are available. If you want to use the B2B package, tables are always for 6 people. If you still want to sit at a table with 4 people the price for 6 will be charged. For example: 24 people at 4 tables of 6 = 24 x 12.50. The same group but with 4 people per team sitting at 6 tables costs 36 x 12.50.

B2B reservations always charge at least the number of people specified with your booking.

This is only possible as long as there is room (unless you want to supplement your teams of 4 people, of course). Always contact us if more people are coming along, and we will make sure there are enough chairs!

For pub quiz reservations, please send an e-mail to info@pubquiztickets.nl Please clearly mention the names of the quiz teams, the number of people per team and of course the date and location you wish to participate.